Skip to content

Privacyverklaring voor het omgaan met gegevens van sollicitanten

Wij zijn verheugd dat u geïnteresseerd bent in een baan bij Clipper Logistics Group.

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Daarom willen wij u hieronder informeren over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.

1. Verantwoordelijke instantie Clipper Logistics Netherlands B.V. Smakterweg 70 5804 AH Venray Hierna Clipper genoemd.

2. Functionaris voor de gegevensbescherming Clipper heeft een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd, Andreas Hein (ITs Hein GmbH), die beschikbaar is om al uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens te beantwoorden. U kunt hem bereiken op:

ITs Hein GmbH Andreas Hein Maintalstr. 155 95460 Bad Berneck E-Mail: datenschutzbeauftragter@clippergroup.de

3. Het doel van de gegevensverwerking Persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld als ze door u worden verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u ons uw sollicitatie stuurt of tijdens een sollicitatiegesprek.

Door het sturen van uw sollicitatie geeft u te kennen geïnteresseerd te zijn in een baan bij Clipper.

Uw persoonsgegevens, bestaande uit uw naam, uw contactgegevens en uw sollicitatiedocumenten, die u ons toestuurt, worden ingevoerd in een intern sollicitatieportaal. Alleen bevoegde contactpersonen zullen kennis nemen van uw gegevens en deze verwerken.

Uw gegevens zullen binnen Clipper worden gebruikt voor het zoeken naar geschikte sollicitanten. Als er een vacature is voor een functie die overeenkomt met uw profiel, zullen uw gegevens door de verantwoordelijke medewerkers worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde medewerkers.

De gegevens die tijdens de sollicitatieprocedure worden verzameld, worden gebruikt om statistieken samen te stellen. Dit betreft echter geanonimiseerde gegevens waaruit de identiteit van een bepaalde sollicitant niet kan worden afgeleid.

4. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang van Clipper om uw sollicitatie te beoordelen (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

5. Ontvangers van uw gegevens Uw sollicitatiegegevens kunnen in de filialen van Clipper worden gedeeld met de volgende instanties: Personeelsafdeling, directie, plaatselijke directie, de afdeling die op zoek is naar personeel als ook de afdeling die de personeelsaanvraag heeft ingediend.

Uw persoonsgegevens zullen in geen enkele vorm aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij wij uw toestemming of een bevel daartoe van een overheidsinstantie hebben.

6. Gegevensoverdracht naar een derde land Uw sollicitatiegegevens zullen niet worden doorgegeven aan instanties buiten de EU.

7. Opslagtermijn Uw persoonsgegevens worden gedurende vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure in ons sollicitatieportaal opgeslagen om u te kunnen benaderen ten aanzien van de vacature waarvoor u heeft gesolliciteerd.

Indien u daarvoor toestemming geeft kan Clipper uw persoonsgegevens gedurende een jaar bewaren om u te kunnen benaderen voor eventuele andere vacatures.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken indien u het niet (langer) eens bent met de bewaartermijn van uw gegevens of met het feit dat wij in de toekomst contact met u opnemen. In dat geval worden de gegevens door ons niet langer bewaard dan conform de wettelijke vereisten noodzakelijk is. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot dat moment.

8. Uw rechten U hebt het recht om informatie te vragen over de gegevens die over u zijn opgeslagen, alsmede over kopieën van deze gegevens. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gecorrigeerd, gewist of beperkt.

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om de door u verstrekte en op u betrekking hebbende persoonsgegevens in een gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.

Indien u vragen heeft over het verzamelen, opslaan of gebruiken van uw persoonsgegevens bij het instellen van rechtsvorderingen kunt u contact opnemen met:

ITs Hein GmbH Andreas Hein Maintalstr. 155 95460 Bad Berneck E-Mail: datenschutzbeauftragter@clippergroup.de

Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).