Idź do zawartości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

a. Administratorem Pani / Pana danych jest Clipper Logistics Sp. z o.o. (dalej: Administrator).

b. Z Administratorem można się kontaktować listownie pisząc na adres: ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo lub wysyłając e-mail na: pl-rob-hr@clippergroup.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

a. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD).

b. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wysyłając e-mail na adres: iod@clippergroup.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

a. Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacyjnego zmierzającego do zawarcia umowy oraz działania związane z realizacją zawarcia umowy:

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą zmierzające do zawarcia umowy.

- Art. 6 ust. 1 lit c RODO – przepis prawa, w zakresie wskazanym w art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wykraczających poza katalog wskazany w art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy) wyrażona wyraźnym działaniem. (Przepisy dopuszczają wyrażenie zgody poprzez podjęcie wyraźnego działania, które potwierdzi Pani / Pana intencje (art. 4 ust. 11 oraz motyw 32 preambuły RODO).

- Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych, w zakresie szczególnych kategorii danych (art. 9 ust. 1 RODO), np. informacje o stanie zdrowia.

b. Zachowanie informacji na potrzeby przyszłych rekrutacji:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych.

c. Dochodzenie roszczeń i / lub ochrona przed roszczeniami:

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. 4. Okres przechowywania danych osobowych a. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji, czyli do momentu wyboru kandydata do pracy (do 3 miesięcy dla kandydatów aplikujących na stanowiska liniowe i 6 miesięcy dla kandydatów aplikujących na stanowiska specjalistyczne).

b. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywana do zakończenia rekrutacji lub do momentu wycofania zgody (w zależności, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej).

c. Dane osobowe przetwarzane na poczet przyszłych rekrutacji będą przechowywane przez 12 miesięcy lub do wycofania tej zgody (w zależności, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej).

d. Okres przechowywania może być przedłużony w granicach prawa, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami. 5. Informacja o wymogu podania danych a. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221. § 1 Kodeku pracy jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

b. Podanie dodatkowych danych osobowych (wykraczających poza art. 221. § 1 Kodeksu pracy) jest dobrowolne i nie wpływa na realizację rekrutacji. 6. Prawa osób, których dane dotyczą a. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z art. 15 RODO).

b. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ich aktualizacji (zgodnie z art. 16 RODO).

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO).

d. Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) (zgodnie z art. 17 RODO), wysyłając żądanie na adres e-mail: iod@clippergroup.pl lub na adres siedziby Administratora w formie pisemnej.

e. Prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda). Zgodę można wycofać wysyłając e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@clippergroup.pl.

f. Prawo do przenoszenia danych (w miarę technicznych możliwości) (zgodnie z art. 20 RODO).

g. Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji (zgodnie z art. 12-14 RODO). 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 21 RODO). 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych). 9. Odbiorcy danych a. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, z którymi Administrator ściśle współpracuje lub które świadczą usługi na jego rzecz, np. dostawca poczty elektronicznej (wszystkie podmioty biorą udział w procesie przetwarzania danych osobowych na podstawie upoważnienia lub zawartych umów powierzenia danych i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych). 10. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych a. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W sytuacji, gdy Administrator będzie korzystać z dostawców usług spoza obszaru EOG przekazanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz prawa i wolności osób, których dotyczą. 11. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.