Skip to content

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Clipper Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie, ul. Żernicka 22, 62-023 Robakowo.

 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej pl-rob-hr@clippergroup.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, której praca polega na kontrolowaniu i doskonaleniu naszego systemu ochrony danych. Inspektor Ochrony Danych (dalej nazywany IOD) pełni również rolę punktu kontaktowego dla Państwa. Sugerowaną formą kontaktu jest przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@clippergroup.pl.

 4. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji z uwzględnieniem selekcji kandydatów.

 5. Okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat, jest konieczność podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1. Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:

  1. imię (imiona) i nazwisko;

  2. data urodzenia;

  3. dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;

  4. wykształcenie;

  5. kwalifikacje zawodowe;

  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 6. Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 7. Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas CV zawierającego te dodatkowe informacje.

 8. Jeżeli życzycie sobie Państwo aby Wasza kandydatura została rozpatrzona również w kolejnych rekrutacjach, podstawą jej przechowywania będzie Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 9. Wszystkie powyższe zgody można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres iod@clippergroup.pl.

 10. W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.

 11. Rozpatrujemy tylko i wyłącznie aplikacje nadsyłane w odpowiedzi na publikowane ogłoszenia o pracę, w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ich treści.

 12. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych kandydata (co jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji), prawo do wezwania Administratora do ograniczenia przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do wezwania Administratora do przesłania Państwa danych do innego podmiotu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 13. Ponadto każdemu kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 14. Dane osobowe wszystkich kandydatów, zawarte w ich CV oraz zebrane w toku rozmów kwalifikacyjnych będą przechowywane do momentu zawarcia ze zwycięzcą rekrutacji umowy o pracę.

 15. Całkowity okres przechowywania danych kandydatów nie przekroczy 3 miesięcy dla kandydatów aplikujących na stanowiska liniowe i 6 miesięcy dla kandydatów aplikujących na stanowiska specjalistyczne.

 16. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych naborach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat.

 17. Po tym czasie będą zniszczone komisyjnie, w sposób trwały i nieodwracalny.

 18. Przy realizacji procesu rekrutacji, Administrator wspiera się pomocą firm zewnętrznych świadczących usługi (należących do kategorii odbiorców):

  1. usługi poczty elektronicznej;

  2. usługi hostingu danych;

  3. usługi administracji infrastrukturą IT;

  4. portal ogłoszeniowych.

 19. W przypadku zawarcia współpracy, dane zatrudnionego kandydata będzie również procesowało biuro zapewniające obsługę kadrową i płacową.

 20. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.

 21. Podanie przez Państwa danych podstawowych (wymienionych powyżej, w ustępie 4) jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.

 22. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu nam przeprowadzenia selekcji.